ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο διαγωνισμό  «Γιορτή Αεροπορίας 2015»

Οι όροι του παρόντος διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στο συμβολαιογράφο Αθηνών Χαράλαμπο Φωτόπουλο, Σόλωνος 47, τ.κ. 106 72, τηλ. 210 3617704 και συντάχθηκε η υπ' αριθμόν  479/20.10.2015  Πράξη Καταθέσεως Όρων Συμμετοχής σε Διαγωνισμό.

1) Αντικείμενο του Διαγωνισμού - Διοργάνωση


Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.», που εδρεύει στη Κηφισιά Αττικής οδός Βιλτανιώτη, αριθμός 31 (στο εξής « Διοργανώτρια»), διοργανώνει την προωθητική ενέργεια - διαγωνισμό «Γιορτή Αεροπορίας 2015» (στο εξής ο «Διαγωνισμός»), σε συνεργασία με την εταιρεία «OGILVY ONE WORLDWIDE – ATHENS – PROMOTION, ADVERTISING AND DIRECT MARKETING A.E.» που δραστηριοποιείται στο διαφημιστικό κλάδο (εφεξής καλούμενη «OGILVY ONE») και εδρεύει στην οδό Ημαθίας, αρ. 10, Τ.Κ. 153 44, με Α.Φ.Μ. 094188587 και ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, (από κοινού αναφερόμενες και ως «οι διοργανώτριες εταιρείες»), που θα ξεκινήσει την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2015 στις 12:00 (ώρα Ελλάδος) και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015 στις 10:00. Δώρα για τους 50 νικητές είναι τα εξής:
Κάθε νικητής κερδίζει δύο (2) αεροπορικά εισιτήρια, ένα (1) για τον ίδιο και ένα (1) για συνοδό μέλος της επιλογής του άνω των 18 ετών. Με τα εισιτήρια αυτά θα μεταφερθούν στις 6 Νοεμβρίου 2015, με έκτακτη πτήση της Διοργανώτριας από το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών προς το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Τανάγρας στη Βοιωτία, προκειμένου να συμμετάσχουν σε εκδήλωση με γεύμα και ξενάγηση στις εγκαταστάσεις από το προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ στη συνέχεια θα επιστρέψουν με πτήση της Διοργανώτριας στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών.
Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες καλούνται να λάβουν μέρος, δηλώνοντας τα στοιχεία τους (όνομα, επώνυμο, e-mail, τηλέφωνο, τόπο διαμονής) στη σελίδα http://giortiaeroporias.aegeanair.com ώστε να συμμετάσχουν σε κλήρωση που θα αναδείξει τους πενήντα (50) τυχερούς καθώς και είκοσι (20) επιλαχόντες.
Κάθε συμμετέχων μπορεί να δηλώσει συμμετοχή μόνο μια φορά.
Οι Διοργανώτριες εταιρίες δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιαδήποτε ενδιαφερόμενο/η αναφορικά με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό. Η πρόσβαση στον Διαγωνισμό επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια θεωρεί ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος και έχει τον αποκλειστικό έλεγχο των προσωπικών στοιχείων που δηλώνει. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων - χρηστών εκ των άνω αιτιών.


2) Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια / διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους & κατοικούν στην Ελλάδα και την Κύπρο.
Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
(β) Όσοι ρητά δεν έχουν συμφωνήσει με τους παρόντες όρους χρήσης.
(γ) Οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και της θυγατρικής αυτής με τον διακριτικό τίτλο Olympic Air. 
(δ)Οι εργαζόμενοι της OGILVY ONE
(ε) Οι εργαζόμενοι των συνδεδεμένων με τη Διοργανώτρια και των συνδεδεμένων με την OGILVY ONE επιχειρήσεων, και 
(στ) Τα πρόσωπα συγγένειας α' και β' βαθμού με τους ανωτέρω υπό (γ), (δ) και (ε) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.
Στην αμέσως προηγούμενη περίπτωση δεν ευθύνονται οι ως άνω εταιρίες έναντι κανενός από την κακή χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας.
Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα (αλλά δεν υποχρεούται) να αποκλείσει από το Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, πρόσωπα που, κατά την άποψη της, είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους ή παραβούν κάποιον από τους όρους του παρόντος άρθρου.
Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η συνεργασία με άλλα πρόσωπα, η χρήση συσκευών, διατάξεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, και ούτω καθεξής.
Σε κάθε περίπτωση η διοργανώτρια έχει το δικαίωμα αποκλεισμού οποιουδήποτε χρήστη/επισκέπτη/διαγωνιζομένου από το διαγωνισμό με κάθε νόμιμο τρόπο.
Διευκρινίζεται ότι για την συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος, ούτε υπάρχει κάποια χρέωση για τους συμμετέχοντες.
Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα, γίνεται οικεία βουλήσει και πάντοτε αφού πρώτα συμφωνήσει με τους όρους του Διαγωνισμού.

3) Δώρα - Κλήρωση 


Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου στις 12:00 θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική κλήρωση στα γραφεία της Διοργανώτριας με στόχο την ανάδειξη πενήντα (50) νικητών και είκοσι (20) επιλαχόντων.
Η επεξεργασία των συμμετοχών στο διαγωνισμό και η κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών γίνεται από τη Διοργανώτρια. Το διαδικτυακό εργαλείο κλήρωσης που θα χρησιμοποιηθεί είναι το http://www.random.org/.
Στο πλαίσιο της συμμετοχής των νικητών στο ταξίδι, κάθε νικητής κερδίζει δύο (2) αεροπορικά εισιτήρια, ήτοι ένα (1) για τον ίδιο και ένα (1) για συνοδό μέλος της επιλογής του. Με τα εισιτήρια αυτά οι νικητές και τα συνοδά μέλη θα μεταφερθούν στις 6 Νοεμβρίου 2015, με έκτακτη πτήση της Διοργανώτριας από το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών προς το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Τανάγρας στη Βοιωτία,  προκειμένου να συμμετάσχουν σε εκδήλωση με γεύμα και ξενάγηση στις εγκαταστάσεις από το προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ στη συνέχεια θα επιστρέψουν με πτήση της Διοργανώτριας στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών. Η πτήση θα ξεκινήσει από το Αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος» σε ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους νικητές μετά την κλήρωση. Στην πτήση αυτή από το Δ.Α.Α. προς το στρατιωτικό Αεροδρόμιο της Τανάγρας, θα πραγματοποιηθεί πτήση σχηματισμού με αεροσκάφη της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας (Π.Α.).
Σε περίπτωση που η κατοικία του νικητή ή / και του συνοδού του βρίσκεται εκτός Αττικής και σε περιοχή από / προς την οποία εκτελεί πτήσεις η Διοργανώτρια και η θυγατρική αυτής με τον διακριτικό τίτλο Olympic Air, η τελευταία θα προσφέρει τα αεροπορικά εισιτήρια για την μεταφορά προς και από την Αθήνα, καθώς και τη  διαμονή από μία (1) έως και δύο (2) συνεχόμενων διανυκτερεύσεων (αναλόγως διαθεσιμότητας ωρών πτήσεων) σε δίκλινο δωμάτιο τύπου «Standard» σε ξενοδοχείο στην Αθήνα (τεσσάρων αστέρων), με πρωινό τύπου buffet, το οποίο θα επιλέξει και θα κλείσει η Διοργανώτρια κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια για τον τυχερό και το συνοδό, Η παροχή αυτή δεν αφορά κάλυψη άλλου είδους μεταφορά, ή άλλα έξοδα Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει κανένα επιπλέον κόστος περαιτέρω διανυκτέρευσης. Κάθε συμμετέχων διαγωνιζόμενος μπορεί να αναδειχθεί μόνο μία φορά νικητής και να λάβει μόνο μία φορά τα δώρα του. Τα αεροπορικά εισιτήρια παρέχονται σε οικονομική θέση με επιστροφή και αφορούν αποκλειστικά σε πτήσεις της Διοργανώτριας και της θυγατρικής αυτής με διακριτικό τίτλο Olympic Air από προορισμό σε προορισμό (point-to-point) ή σε πτήσεις με ενδιάμεσο σταθμό.  Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι των εισιτηρίων που αναφέρονται στον όρο 4.
Οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν δικαίωμα να ορίσουν υποκατάστατο πρόσωπο για την παραλαβή του δώρου ούτε και να ζητήσουν την ανταλλαγή του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.
Για οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με το διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν με e-mail: contest @aegeanair.com .
Μετά την κλήρωση, εάν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή/νικήτρια για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και λόγων ανωτέρας βίας) μέχρι και δυο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανάδειξης του νικητή, τότε η Διοργανώτρια, απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο νικητή.  Εν συνεχεία η Διοργανώτρια θα καλεί κατά σειρά προτεραιότητας εκ των επιλαχόντων.
Σε περίπτωση επικοινωνίας της Διοργανώτριας με τον νικητή, θα ζητεί τηλεφωνικά τα ελάχιστα αναγκαία προσωπικά δεδομένα τους, ώστε να προβεί σε όλες τις αναγκαίες περαιτέρω ενέργειες (ανακοίνωση, αποστολή δώρου κλπ.). Διευκρινίζεται ότι η κατακύρωση οποιουδήποτε δώρου (εισιτήρια) στο νικητή τελεί επιπροσθέτως υπό την αναβλητική αίρεση της προσκόμισης και επίδειξης στη Διοργανώτρια, από τον εν λόγω νικητή των στοιχείων που αναφέρονται στον παρόντα όρο (επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας) εντός της προθεσμίας που ορίζεται, σε αντίθετη δε περίπτωση το σχετικό δώρο δε θα αποδίδεται.
Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει μέσω Social Media, SMS, καταχωρίσεις σε περιοδικά, εφημερίδες, μέσω του διαδικτύου και στα καταστήματα της εταιρείας, το όνομα του νικητή. Με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες λογίζεται ότι δίδουν τη συναίνεσή τους για την ανωτέρω ανακοίνωση των ονομάτων τους.
Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφισβήτησης, κανείς συμμετέχων δεν θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής σύμφωνα με τους παρόντες όρους, παρά μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η παράδοση προς αυτόν του Δώρου  σύμφωνα με τα εδώ οριζόμενα. Τυχόν πρότερη δημοσίευση αποτελέσματος κλήρωσης ή ονόματος προσώπου φερόμενου ως νικητή στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού δεν καθιστά το αποτέλεσμα οριστικό ούτε και θεμελιώνει οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου αυτού.


4)  Όροι αεροπορικών εισιτηρίων και διαμονής  για τους νικητές που κατοικούν εκτός Αττικής.

• Τα αεροπορικά εισιτήρια παρέχονται σε οικονομική θέση με επιστροφή και αφορούν αποκλειστικά σε πτήσεις της Διοργανώτριας και της θυγατρικής αυτής με διακριτικό τίτλο Olympic Air από προορισμό σε προορισμό (point-to-point) ή σε πτήσεις με ενδιάμεσο σταθμό.
•Ως προορισμός ορίζεται η Αθήνα.  
• Τα αεροπορικά εισιτήρια προσφέρονται με δικαίωμα επιβεβαιωμένης κράτησης (Space Confirmed) και δεν μπορούν να εκδοθούν με ανοιχτή ημερομηνία (open). Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αλλάξει η διαδρομή ή η κατηγορία θέσης του εισιτηρίου
• Οι φόροι και τα τέλη αεροδρομίου (όπως ισχύουν τη δεδομένη χρονική περίοδο), συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά και δεν επιβαρύνουν το νικητή και τον ή την συνοδό του.
• Τα αεροπορικά εισιτήρια θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν στην ίδια πτήση, την ίδια ημέρα και ώρα από το νικητή και τον συνοδό  της επιλογής του.
• Η επιστροφή του ταξιδιού θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί έως τις 13.11.2015.
• Η πραγματοποίηση της κράτησης και έκδοσης των αεροπορικών εισιτηρίων υπόκειται στους περιορισμούς της διαθεσιμότητας θέσεων κατά τις επιθυμητές ημερομηνίες ταξιδιού.
• Η κράτηση και η έκδοση των αεροπορικών εισιτηρίων θα γίνεται αποκλειστικά μετά από επικοινωνία του νικητή με το τμήμα έκδοσης εισιτηρίων της εταιρείας στο e-mail servicingoffice@aegeanair.com ή στo τηλέφωνo 0030 210 6261709.
• Ρητά συμφωνείται ότι τα αεροπορικά εισιτήρια δεν πωλούνται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Τα αεροπορικά εισιτήρια αφορούν πτήσεις που εκτελούνται μόνο από την Διοργανώτρια και δεν είναι δυνατή η αλλαγή αεροπορικής εταιρείας.
• Κάθε εισιτήριο που δεν χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε λόγο ακυρώνεται και ο νικητής δεν έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει άλλο ή οποιοδήποτε αντίτιμο ή αποζημίωση.
• Η ευθύνη του Αερομεταφορέα είναι περιορισμένη σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Διεθνή νομοθεσία.

• Η επιλογή και κράτηση σε ξενοδοχείο στην Αθήνα από μία (1) έως δύο (2) συνεχόμενων διανυκτερεύσεων σε δίκλινο δωμάτιο, τύπου «Standard» (τεσσάρων αστέρων), με πρωινό τύπου buffet, θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο από την Διοργανώτρια κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει κανένα επιπλέον κόστος περαιτέρω διανυκτέρευσης.
• Η πραγματοποίηση της κράτησης του ξενοδοχείου υπόκειται στους περιορισμούς της διαθεσιμότητας δωματίων κατά τις ημερομηνίες ταξιδιού.
• Η κράτηση ξενοδοχείου υποχρεούται να είναι για τις ημερομηνίες που προκύπτουν από το ενδιάμεσο των πτήσεων και στον ίδιο προορισμό.• Η Διοργανώτρια καλύπτει αυστηρά και μόνο τα έξοδα της διαμονής (διανυκτέρευσης καταλύματος τεσσάρων αστέρων) όπως και πρωινό τύπου buffet και σε καμία περίπτωση διατροφή ή επιπλέον χρεώσεις, υπηρεσίες ή καταναλώσεις. Οποιαδήποτε άλλη χρέωση προκύψει, αυτή επιβαρύνει τον νικητή των Δώρων και τον συνοδό του. Η προσφορά της διανυκτέρευσης ως έχει ορισθεί ανωτέρω, δεν παρέχεται με δικαίωμα αναβάθμισης του δωματίου.Σε κάθε περίπτωση ο νικητής υποχρεούται να επικοινωνήσει με το τμήμα έκδοσης εισιτηρίων της εταιρείας στο e-mail servicingoffice@aegeanair.com ή στo τηλέφωνo 210-6261709 προκειμένου να γνωστοποιήσει τις \ ημερομηνίες ταξιδίου του ίδιου και του συνοδού του και η Διοργανώτρια να τον ενημερώσει για ξενοδοχείο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η \ διανυκτέρευση.

5) Ημερομηνία έναρξης-λήξης διαγωνισμού/προωθητικής ενέργειας – Διάρκεια 


Ο Διαγωνισμός/Προωθητική ενέργεια θα ξεκινήσει την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2015 στις 12.00 (ώρα Ελλάδος) και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου στις 10:00 (ώρα Ελλάδος). Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές του Διαγωνισμού (περιλαμβανομένων των όποιων μηχανογραφικών υποσυστημάτων - Διαδικτυακών Εργαλείων αντίστροφης χρονομέτρησης που θέτει στη διάθεση της η OGILVY ONE) αποτελούν το επίσημο όργανο χρονομέτρησης του Διαγωνισμού, βάσει του οποίου ορίζεται ο Χρόνος Έναρξης, ο Χρόνος Λήξης, καθώς και ο χρόνος ενεργής αποστολής της συμμετοχής ή εμφανούς λήψης στην εφαρμογή της συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης του ως άνω Διαγωνισμού– όπως αυτός θα δημοσιευτεί στους όρους χρήσης της σελίδας της Διοργανώτριας, κατά τη διάρκεια της τελευταίας διαδικασίας του Διαγωνισμού – καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα δεσμεύει τη Διοργανώτρια ως προς το εμπρόθεσμο της συμμετοχής.


6) Αλλαγή Όρων Χρήσης

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους οποτεδήποτε αυτή κρίνει σκόπιμο, ενημερώνοντας για τις τροποποιήσεις και αλλαγές τους επισκέπτες/χρήστες, μέσω της σελίδας του διαγωνισμού/προωθητικής ενέργειας (http://giortiaeroporias.aegeanair.com).

7) ΡΗΤΗ Δήλωση- Συγκατάθεση - Αποδοχή εκ μέρους των Συμμετεχόντων

Όλοι οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες όρους χρήσης. Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους όρους χρήσης δεν θα πρέπει να συμμετέχει στο Πρόγραμμα.
Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι: 
(α) Τα προσωπικά τους στοιχεία σε αυτόν τον Διαγωνισμό δεν μπορούν να ανήκουν σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αλλά στους ιδίους.
(β) Είναι άνω των 18 ετών 
(γ) Η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ' οιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στην εν λόγω προωθητική ενέργεια της Διοργανώτριας στην οποία θα μετέχουν με τα προσωπικά δεδομένα τους.
(δ) Δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου.
(ε) Δεν προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου.
(στ) Ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει και επεξεργαστεί η Διοργανώτρια τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) με σκοπό την εξυπηρέτηση του Διαγωνισμού. 
(ζ) Παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους στη Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου (internet) καθ' όλη τη διάρκειά του. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την διεξαγωγή του Διαγωνισμού.
(η) Παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση για τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης. Η Διοργανώτρια επίσης διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού από την κλήρωση και την απόδοση του δώρου.

8) Δημοσιότητα

Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στον Συμβολαιογράφο Αθηνών Χαράλαμπο Φωτόπουλο, οδός Σόλωνος 47 Αθήνα, Τ.Κ. 10672, τηλ. 210 3617704 και έχουν αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού (http://giortiaeroporias.aegeanair.com). Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρίας.
Οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό ή τρίτος δικαιούται με έξοδά του να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο της παρούσας πράξεως. 

9) Ανάκληση Προκήρυξης - Τροποποίηση Όρων – Ευθύνη

Η Διοργανώτρια δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού, ολικά ή μερικά ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων), ή να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο (εισιτήρια) με άλλο ίσης αξίας κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού ή μετά την λήξη του. Στην περίπτωση αυτή, η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει οιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση όσον αφορά στους τυχερούς που θα αναδειχθούν από την εν λόγω κλήρωση.
Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια, για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τα δώρα του Διαγωνισμού. Επίσης, η Διοργανώτρια δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική, προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία.
Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του παρόντος Διαγωνισμού ή της νέας ημερομηνίας που θα οριστεί μετά από τυχόν μετάθεση ή αλλαγή της χρονικής διάρκειας του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον την Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο. Στην περίπτωση αυτή, οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους στην παρούσα προωθητική ενέργεια αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση του λήξαντος διαγωνισμού, είτε απόδοση των μη παραδοθέντων δώρων είτε άλλη περαιτέρω αποζημίωση.

10) Εμπορικά Σήματα - Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας ή της OGILVY ONE.

11) Προσωπικά δεδομένα - ΡΗΤΗ Δήλωση συναίνεσης - Αναφορικά με τη Διοργανώτρια

Η συμμετοχή κάθε προσώπου στον Διαγωνισμό συνιστά και ανεπιφύλακτη συναίνεση στη χρήση των στοιχείων του για την σύσταση αρχείου προσωπικών δεδομένων από την Διοργανώτρια και την υπεύθυνη εταιρία για την παρακολούθηση του διαγωνισμού (προσωπικά δεδομένα). Η χρήση της βάσης δεδομένων που θα συλλεγεί από το συγκεκριμένο διαγωνισμό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τη Διοργανώτρια για διαφημιστικούς σκοπούς στο μέλλον αναφορικά με την προώθηση των δικών της υπηρεσιών. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό συναινούν στην παράδοση της βάσης δεδομένων του Διαγωνισμού από τη Διοργανώτρια προς την υπεύθυνη εταιρία για παρακολούθηση του Διαγωνισμού OGILVY ONE και αντίστροφα.

12)Προσωπικά δεδομένα - ΡΗΤΗ Δήλωση συναίνεσης 

Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για συλλογή, καταχώρηση, διατήρηση και επεξεργασία δεδομένων  προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από την OGILVY ONE για το σκοπό διεκπεραίωσης της παρούσας προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 (όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν). Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την OGILVY ONE είναι η υποστήριξη των απαραίτητων δραστηριοτήτων στo πλαίσιo και μόνο για τους σκοπούς της συγκεκριμένης προωθητικής ενέργειας. Τα πρόσωπα των οποίων τα στοιχεία θα ενταχθούν στο αρχείο έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό και αντίρρησης, καθώς και αίτησης διαγραφής τους αναφορικά με τα δεδομένα που τα αφορούν, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του νόμου 2472/1997. Με τη λήξη της παρούσας προωθητικής ενέργειας, το αρχείο θα καταστραφεί. Η OGILVY ONE δικαιούται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής σχέσης με τους συμμετέχοντες στην ενέργεια ή για στατιστικούς λόγους. Η OGILVY ONE δικαιούται επίσης (εφόσον λάβει την ρητή συγκατάθεση από τους συμμετέχοντες/ενδιαφερόμενους) να χρησιμοποιεί η ίδια και να ανακοινώνει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε τρίτους για την διαφημιστική προβολή των υπηρεσιών της ή επιχειρήσεων με τις οποίες οι διοργανώτριες εταιρείες έχουν συνεργασία, την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα και την προώθηση από απόσταση υπηρεσιών δικών της ή τρίτων. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του, βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97, κατόπιν γραπτού αιτήματος του που θα απευθύνει στην OGILVY ONE (οδός Ημαθίας, αρ. 10, Τ.Κ. 153 44, Γέρακας, τηλ. 210 6660000).

13)Συγκατάθεση χρήσης οπτικού υλικού 

Οι συμμετέχοντες στην ενέργεια παρέχουν με την συμμετοχή τους τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στις εταιρίες για την προβολή της εν λόγω ενέργειας ή/και των αποτελεσμάτων της μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET (συμπεριλαμβανομένων των social media). Έτσι, οι διοργανώτριες εταιρίες επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, ιστορίες με φωτογραφίες, και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.

14) Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι και οι κάθε είδους συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις που προκύπτουν κατ' εφαρμογή τους διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο για όλους τους συμμετέχοντες. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας, ακόμη και από μη μόνιμους κατοίκους της Ελλάδας.

Ο συμμετέχων δηλώνει με την συμμετοχή του στην προωθητική ενέργεια ότι έλαβε πλήρη γνώση του συνόλου των Αναλυτικών Όρων του Προγράμματος, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – «ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ»
Ο συμμετέχων δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση του συνόλου των Αναλυτικών Όρων της ενέργειας, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.
Κάθε συμμετέχων δηλώνει ότι δεν έχει οποιαδήποτε αξίωση, υφιστάμενη ή/ και μελλοντική κατά της Διοργανώτριας και της OGILVY ONE, των στελεχών, υπαλλήλων και βοηθών εκπληρώσεώς της αναφορικά με τη διενέργεια της προωθητικής ενέργειας, την εφαρμογή των όρων, ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την προωθητική ενέργεια.
Κάθε συμμετέχων ρητά αποδέχεται και συναινεί στην ταυτόχρονη εκχώρηση καθώς και στην πλήρη και οριστική μεταβίβαση όλων των περιουσιακής φύσης πνευματικών, συγγενικών δικαιωμάτων του επί του άνω οπτικού υλικού στην Διοργανώτρια και την OGILVY ONE άνευ ανταλλάγματος, των τελευταίων δικαιούμενων να προβούν στη με κάθε τρόπο εκμετάλλευση του οπτικού υλικού για δημιουργία διαφημιστικού οnline και off-line μηνύματος, για το Internet, ή/και τον έντυπο τύπο ή/και την τηλεόραση. Με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής και δημοσίευσης του οπτικού υλικού, ο συμμετέχων χορηγεί ταυτόχρονα στις εταιρείες όλες τις απαραίτητες άδειες για την με κάθε τρόπο εκμετάλλευση της φωτογραφίας (οπτικού υλικού),  και την παρουσίασή του στο κοινό, στο διηνεκές, παγκοσμίως και άνευ ανταλλάγματος.
Ο συμμετέχων ρητά αποδέχεται και συναινεί ότι η Διοργανώτρια έχει όλες τις εξουσίες που απορρέουν από τυχόν οπτικοακουστικό υλικό, δικαιούμενες να τα μεταβιβάσει/ουν περαιτέρω κατά την απόλυτη κρίση τους σε οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ο δε συμμετέχων συναινεί στη δυνατότητα των εταιρειών να προβούν σε κάθε είδους τροποποιήσεις, αλλαγές και προσθήκες του άνω οπτικοακουστικό υλικού όπως αυτές επιθυμούν.